news/210315010827k-house-copper-architectstm-dublin-ireland_sq-b-1472x1472.jpg

(1399)     روش های مختلف ایمن سازی ساختمان سازی
1- تخریب و بازسازی اصولی و مطابق ضوابط و آیین نامه ها
2- مقاوم سازی این نوع ساختمان ها بدون تخریب آن ها

قطعاً از نظر مدیریت شهری در ساختمان سازی که علاوه بر ایمن سازی بافت های مسکونی در برابر زلزله، دیگر معیارها از قبیل شهرسازی, اصلاح بافت های مسکونی, استفاده از مصالح نوین و استاندارد، اصلاح ساختار ترافیک، استفاده بهینه از انرژی و خدمات رسانی استاندارد نیز بسیار مهم هستند. گفتنی است که روش اول راه حل اصولی و نهایی جهت حل مشکل می باشد. از این جهت همانطور که قبل تر عنوان شد اجرای این روش به طور کامل به چند دهه زمان نیاز دارد. به عبارت دیگر راه حل بلندمدتی بوده ودرکوتاه مدت مشکل را حل نمی نماید.

اما در خصوص روش دوم، تاکنون محافل مختلف علمی و اجرایی ساختمان سازی , نظرات کارشناسی متعددی مطرت نموده اند و حتی روش هایی عملی نیز برای انجام این کار ارائه کرده اند. اما بدلیل عدم صرفه اقتصادی این روش در بافت های فرسوده تاکنون توفیق جامعی در این روش نیز مشاهده نشده است. علاوه بر این حتی در ساختمان های دولتی که طرح مقاوم سازی به عنوان یک سر فصل اجباری برای مدیران آنها طرح شده است نیز موفقیت قابل توجهی کسب نشده است. علت این امر را نیز می توان پر هزینه بودن,غیر عملی بودن, طولانی بودن زمان اجرا و عدم وجود متخصص کافی دانست.