news/210315010727main_Mace.jpg

(1399)     انواع ساختمان سازی در ایران
ساختمان هایی که دارای اسکلت نیست: این دسته از ساختمان ها دارای سیستم دیوار باربر خشتی و یا آجری می باشند که در برابر زلزله های نسبتا شدید دارای مقاومت جالبی نبوده و در هنگام وقوع زلزله, ساکنان آن ها به علت ریزش آوار در امان نخواهند بود.ساختمان هایی که دارای اسکلت فلزی و یا بتنی است: البته این بخش درمورد ساختمان سازی با روشهای اسکلت فلزی و بتنی هستند که برای نیروهای افقی ناشی از زلزله مناسب نشده اند. این قبیل ساختمان ها در صورت اجرای صحیح اسکلت و یکپارچگی سقف ها در برابر زلزله های با بزرگی کم و متوسط تا حدی مقاومت می نمایند و خسارت های وارد بر آن ها کمتر باعث آسیب دیدگی ساکنان آن ها می شود.

پس این بخش از ساختمان های تولید شده نسبت به گروه قبلی مقاوم تر هستند. البته در این نوع ساختمان ها باید ایمن سازی محیط داخلی ساختمان و یا به عبارتی مبلمان آن به نحوی باشد که در اثر ترک های ناشی از زلزله, آسیبی از طرف آنها به ساکنان وارد نکند.

ساختمان های ساخته شده با اسکلت فلزی یا بتنی که برای نیروهای افقی ناشی از زلزله نی مناسب سازی شده اند. این دسته از ساختمان ها در مقابل نیروهای جانبی ناشی از زلزله های مختلف غیر ویرانگر پیش بینی شده توسط آیین نامه ۲۸۰۰ مقاومت می نمایند. اصول چنین ساختمان هایی, در صورت اجرای صحیح نیازی به مقاوم سازی نخواهند داشت. ولی به صورت کلی باید مبلمان داخلی ساختمان به نحوی باشد که در اثر تکان های شدید، آسیبی از این بابت به ساکنان آن وارد نشود.